Uw reclame- & mediabureau voor offline en online media!

Uw reclame- & mediabureau voor offline en online media!

Al meer dan 20 jaar creatief in buitenreclame

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1; Definities

1.1 Opdrachtnemer: ABC MEDIA B.V., gevestigd op Freddy van Riemsdijkweg 4, 5657 EE te Eindhoven en bij de KvK Eindhoven ingeschreven onder nummer 60358688.

1.2 Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan ABC MEDIA B.V. een opdracht verstrekt, wenst te verstrekken, of verstrekt heeft, of die op enigerlei wijze een overeenkomst met ABC MEDIA aangaat, waarbij ABC MEDIA zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of goederen.

1.3 Werkzaamheden: Al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt, of doet maken en/of ondernemen.

Artikel 2; Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij – geheel dan wel gedeeltelijk, en in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever – uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.

2.2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3; Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2 ABC MEDIA brengt voor de aanvang van alle werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever uit. De offerte dient door de opdrachtgever ondertekend retour gestuurd te worden naar ABC MEDIA. De ondertekende offerte geldt als opdrachtbevestiging.

3.3 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.4 In geval bij de uitvoering van een opdracht gebruik gemaakt wordt van derden, leveranciers en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de extra kosten, waaronder uren aan de zijde van opdrachtnemer door te berekenen.

Artikel 4; Prijzen, leveringen en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen of is vermeld.

4.2 Alle in offertes genoemde prijzen zijn, gerekend van de offertedatum, 3 maanden geldig.

4.3 De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen, die buiten de invloed van de opdrachtnemer zijn opgetreden nadat de offerte is gedaan, met de opdrachtgever te verrekenen.

4.4 Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

4.5 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtgever is gevestigd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om ontwerpen, teksten, foto’s of tekeningen dan wel vormgevingen elektronisch aan opdrachtnemer of aan een door opdrachtnemer aangewezen derde te verzenden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken van welke aard dan ook, in de transmissie.

4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd extra kosten in verband met elektronische verzending, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5; Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard, hetzij na ontvangst van de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, hetzij na aanvang van de in de offerte vermelde werkzaamheden.

5.2 Een opdracht wordt door de opdrachtgever gegeven, hetzij door de offerte te ondertekenen, hetzij door de opdracht mondeling te verstrekken.

5.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

5.4 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

5.6 Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste van de opdrachtgever.

5.7 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5.8 Ingeval de opdrachtgever of namens haar c.q. in haar opdracht een derde, aan opdrachtnemer elektronische materialen, instructies, gegevens, foto’s of andere informatie zendt, is opdrachtgever aansprakelijk voor gebreken in deze elektronische aanlevering.

Artikel 6; Inschakeling door derden

6.1 Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7; Betalingstermijn

7.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te alle tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende genoemde kosten betreffen.

7.3 Commercialproductie- en (ether)mediaplaatsingskosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten aan de productiemaatschappij en media verplicht is.

7.4 Porto- en andere verspreidingskosten voor reclamepostzendingen dienen vóór verzending of verspreiding door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen.

7.5 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

7.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promesse-disconto plus 2%.

7.7 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 75,- per vordering bedragen.

7.8 Indien betaling uitblijft na een periode van 3 maanden, is ABC MEDIA gerechtigd om het verschuldigde bedrag van de opdrachtgever automatisch af te schrijven van zijn bank of girorekening.

Artikel 8; Opschorting, staking en ontbinding

8.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

8.2 Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

8.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interressen veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 9; Levertijden

9.1 De in de offerte en opdrachtbevestiging opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering van de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 10; Zorgplicht

10.1 De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

10.2 In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

10.3 Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 11; Reclames, klachten en bewijs

11.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reageren.

11.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

11.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

11.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

11.5 Krachtens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 12; Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

12.1 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeven van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde partij te verkrijgen.

12.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex. artikel 10 van deze voorwaarden.

Artikel 13; Exoneratie

13.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten door opdrachtnemer of rechter gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze ter zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijke geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

13.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of zaken, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten terzake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

13.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Transport van zaken is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 14; Overmacht

14.1 Ingeval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

14.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15; Intellectueel eigendom

15.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijk regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermende rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

15.2 Het intellectueel eigendomsrecht van alle door of door tussenkomst van de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever gemaakte ontwerpen, is in handen van de opdrachtnemer, tenzij daarover wederzijds andere bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

15.3 Intellectueel eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectueel eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectueel eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derde, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

15.4 De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratie bepalingen van artikel 13 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industrieel of intellectueel eigendom. De opdrachtgever is verplicht om ingeval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk zijn.

15.5 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste als overeengekomen.

15.6 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassingen van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

15.7 De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

15.8 De opdrachtnemer blijft ook na overdracht van de rechten van intellectueel eigendom aan de opdrachtgever, gerechtigd om delen uit hetgeen opdrachtnemer voor de opdrachtgever heeft gemaakt, voor derden te gebruiken met dien verstande dat opdrachtnemer zulks niet zal doen voor met de opdrachtnemer concurrerende derden, noch voor met producten of diensten van opdrachtnemer concurrerende producten of diensten. Opdrachtnemer draagt er bovendien zorg voor dat nimmer de volledige vormgeving voor een opdrachtgever of een vormgeving in overwegende mate, voor een derde wordt gebruikt.

Artikel 16; Aard en duur van de overeenkomst

16.1 De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.

16.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

16.3 Gedurende de in het voorafgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraken met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode tenminste uit de volledige media-commissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde media-plan.

Artikel 17; Afwikkeling relatie

17.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofden ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

17.2 In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 18; Overdracht en plichten

18.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

18.2 In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 1 bedoelde verplichting van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19; Bevoegde rechter

19.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en zijn van toepassing op ABC MEDIA BV , gevestigd in Eindhoven en bij de KvK Eindhoven ingeschreven onder nummer KVK 55016375.

(c) ABC MEDIA 022